Қазақстандағы колледждерге қабылдау тәртібі «Техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың үлгілік» қағидаларында айқындалады. (http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017705 )