Мамандық 0514000 - «Бағалау»
Біліктіліқ 0514013 - «Техник - бағалаушы»

Оценка

Специальность 0514000 «Оценка»
Квалификация 0514013 - «Техник - оценщик»