1930 жылы 16 ақпанда Алматы құрылыс техникумы болып ашылды. 1976 жыл - республикалық студенттік құрылыс отрядының жеңімпазы;

1988 жыл - халық шаруашылығының халық ағарту саласындағы бүкілодақтық жетістіктері көрмесінің қатысушысы және БОКК қызыл жалаушасымен марапатталды.

1989 жыл - халық шаруашылығының халық ағарту саласындағы бүкілодақтық жетістіктері көрмесінің қатысушысы және БОКК қызыл жалаушасымен марапатталды.

1990 жыл - халық шаруашылығының халық ағарту саласындағы бүкілодақтық жетістіктері көрмесінің қатысушысы және БОКК қызыл жалаушасымен марапатталды.

2000 жыл - оқу үрдісін үздік  ұйымдастыруға арналған республикалық шолу нәтижелері бойынша  Алматы қаласы мен Қазақстан Республикасындағы ең үздік колледж болып танылды.

2001 жыл - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен құрылыс мамандықтары бойынша республикалық                   оқу-әдістемелік орталық болып табылады.

2006 жыл - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен республика колледждеріне білім берудің кредиттік технологиясын енгізудің эксперименттік нысаны ретінде анықталды.

2007-2011 жыл - Ұлыбританиядағы Wakefield  колледжімен ынтымақтастық туралы келісімге сәйкес студенттер мен оқытушылар алмасты. Осы колледждің жетекші оқытушылары Брайн, Стив шеберлік сабақтарын өткізді. Қазақстан-Британия студенттік дизайн студиясы құрылды. Біздің колледждің түлектері Небывалова Юлия, Копелович Милана Wakefield  колледжінде оқыды.

2008 жыл - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен колледж Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі мұғалімдерінің біліктілігін арттырудың аймақаралық орталығы болып табылды.

2010 жыл – АҚжМК-нің кредиттік оқыту технологиясын енгізу бойынша тәжірибесі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық әдістемелік кеңесінде талқыланды және мақұлданды. Қазақстан Республикасының колледждеріне енгізуге ұсынылды. Колледждің 80 жылдығы атап өтілді. Ескерткіш тақтасы орнатылды. Ашылу салтанатына Алматы қаласының әкімі, «Газконтрольприбор» ЖШС директоры Амелин Андрей Михайлович , «KaзГор» жобалау академиясының вице-президенті Жаманқұлов Мейірбек Жаханұлы , колледж түлегі, депутат  Долженков Виктор Андреевич және т.б.  қатысты.   

2011-2013 жыл ТжКББ педагогтердің білімін көтерудің регионаралық  орталығы

2013 жыл – Шихецзый университетімен (ҚХР) бірлескен қызмет туралы келісімге қол қойылды. Қытай тілі орталығы ашылды.

2013 жыл Каспий қоғамдық университеті АҚжМК құрылтайшысы

2017 жыл Қазақстан Құрлысшылар Ассоциациясы және әлеуметтік серіктестермен бірлесіп жасалған бағдарлама негізінде дуалды оқыту жүйесі бойынша мамандар даярлау  жүзеге асырылуда

2019 жыл ТжКББ жүйесіне EKVET енгізу орталығы

2020 жылы наурыз айында АҚжМК мемлекеттік аккредитациянан сәтті өтті.

 

Достижение колледжа

1930 год 16 февраля открытие Алматинского строительного техникума.1976 год – является победителем республиканского студенческого строительного отряда;

1988 год – участник выставки всесоюзного достижения народного хозяйства по народному образованию и награжден переходящим красным знаменем ВЦСПС

1989 год – участник выставки всесоюзного достижения народного хозяйства по народному образованию и награжден переходящим красным знаменем ВЦСПС

1990 год – участник выставки всесоюзного достижения народного хозяйства по народному образованию и награжден переходящим красным знаменем ВЦСПС

2000 год – по итогам республиканского смотра на лучшую организацию учебно-воспитательного процесса признан лучшим колледжем города Алматы и Республики Казахстан

2001 год – приказом Министерства Образования и науки Республики Казахстан является республиканским учебно-методическим центром для строительных специальностей

2006 год – приказом Министерства Образования и науки Республики Казахстан определен экспериментальной площадкой по внедрению кредитной технологии обучения в колледжах Республики.

2007- 2011 годы – Согласно Договора о сотрудничестве с Wakefield колледжем в Великобритании проводился обмен студентов и преподавателей. Ведущие преподаватели данного колледжа Брайн, Стив проводили мастер-классы. Создана студенческая Казахстанско-Британская проектно-конструкторская студия. Из числа выпускников нашего колледжа обучение прошли в Wakefield колледже Небывайлова Юлия, Копелович Милада

2008 год – приказом Министерства Образования и Науки Республики Казахстан колледж является Межрегиональным центром по повышению квалификации педагогических работников системы технического и профессионального образования РК.

2010 год – Опыт АКСиМа о внедрение кредитной технологии обучения обсуждено и одобрено на Республиканском Методическом Совете Министерства образования и науки Республики Казахстан и рекомендовано для внедрения в колледжах Республики Казахстан. 80-летие колледжа. Заложена памятная плита, в которой приняли участие выпускники колледжа: Долженков Виктор Андреевич – зам. акима города Алматы, Амелин Андрей Михайлович – директор ТОО Газконтрольприбор», Жаманкулов Мейрбек Жаханович – вице-президент проектной академии “КазГор”, Амелин Андрей Михайлович – директор ТОО «Газконтрольприбор» и др.

2011-2013 – Межрегиональный центр по повышению квалификации среди педагогов ТИПО.

2013 год – подписан Договор о совместной деятельности с Шихэцзыйским университетом (КНР). Открыт Китайский языковой центр.

С 2013 – учредителем АКСиМ является Каспийский общественный университет.

С 2017 – осуществляется подготовка специалистов по дуальной системе обучения на основе программ разработанных совместно с Социальными партнерами и Ассоциацией строителей Казахстана

C 2019 – центр внедрение в системе ТИПО EKVET

В марте 2020 АКСиМ успешно прошел государственную аккредитацию.