Мамандық 02150300 - «Вокалдық өнер»
Біліктілігі 4S02150303 - «Эстрадалық ән салу әртісі,балалар музыка мектебінін оқытушысы»

Оқу мерзімі
9 сынып негізінде-2 жыл және 10 ай
11 сынып негізінде-1 жыл және 10 ай

Вокальное искусство

Специальность 02150300 «Вокальное искусство»
Квалификация 4S02150303 - «Артист эстрадного пения, преподаватель детской музыкальной школы»

Срок обучения
На базе 9 класса - 2 года и 10 месяцев
На базе 11 класса - 1 год и 10 месяцев