Мамандық 02150500 - «Актерлік өнер»
Біліктілігі  4S02150502 - «Музыка театрының әртісі»

Оқу мерзімі
9 сынып негізінде-2 жыл және 10 ай
11 сынып негізінде-1 жыл және 10 ай

Актерское искусство

Специальность 02150500 «Актерское искусство»
Квалификация 4S02150502 - «Артист музыкального театра»

Срок обучения
На базе 9 класса - 2 года и 10 месяцев
На базе 11 класса - 1 год и 10 месяцев