Мамандық 04120200 - «Бағалау(түрлері бойынша)»
Біліктілігі 4S04120202 - «Бағалаушы-технигі»

Оқу мерзімі
9 сынып негізінде-2 жыл және 10 ай
11 сынып негізінде-1 жыл және 10 ай

Оценка(по видам)

Специальность 04120200 «Оценка(по видам)»
Квалификация 4S04120202 - «Техник - оценщик»

Срок обучения
На базе 9 класса - 2 года и 10 месяцев
На базе 11 класса - 1 год и 10 месяцев