Мамандық 07320200 - «Құрылыстағы сметалық жұмыс»
Біліктілігі 4S07320201 - «Техник - сметашы»

Оқу мерзімі
9 сынып негізінде-2 жыл және 10 ай
11 сынып негізінде-1 жыл және 10 ай

Сметное дело в строительстве

Специальность 07320200 «Сметное дело в строительстве»
Квалификация 4S07320201 - «Техник - сметчик»

Срок обучения
На базе 9 класса - 2 года и 10 месяцев
На базе 11 класса - 1 год и 10 месяцев