Мамандық 07320100 - «Ғимараттар мен кұрылыстарды салу және пайдалану»
Біліктілігі 4S07320106 - «Техник-құрылысшы»

Оқу мерзімі
9 сынып негізінде-2 жыл және 10 ай
11 сынып негізінде-1 жыл және 10 ай

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Специальность 07320100 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Квалификация 4S07320106 - «Техник- строитель »

Срок обучения
На базе 9 класса - 2 года и 10 месяцев
На базе 11 класса - 1 год и 10 месяцев