Мамандық 07310100 - «Архитектура»
Біліктілігі 4S07310102 - «Техник - жобалаушы»

Оқу мерзімі
9 сынып негізінде-2 жыл және 10 ай
11 сынып негізінде-1 жыл және 10 ай

Архитектура

Специальность 07310100 «Архитектура»
Квалификация 4S07310102 - «Техник- проектировщик»

Срок обучения
На базе 9 класса - 2 года и 10 месяцев
На базе 11 класса - 1 год и 10 месяцев