Мамандық 07310400 - «Дизайн,азаматтық ғимараттарды жобалау,қалпына келтіру,қайта құру»
Біліктілігі 4S07310403 - «Техник-дизайнер»

Оқу мерзімі
9 сынып негізінде-2 жыл және 10 ай
11 сынып негізінде-1 жыл және 10 ай

Дизайн,реставрация и реконструкция гражданских зданий

Специальность 07310400 - «Дизайн, реставрация, реконструкция гражданских зданий»
Квалификация 4S07310403 - «Техник-дизайнер»

Срок обучения
На базе 9 класса - 2 года и 10 месяцев
На базе 11 класса - 1 год и 10 месяцев