Мамандық 02120100 - «Интерьер дизайны»
Біліктілігі 4S02120103 - «Интерьер дизайнері»

Оқу мерзімі
9 сынып негізінде-2 жыл және 10 ай
11 сынып негізінде-1 жыл және 10 ай

Дизайн интерьера

Специальность 02120100 «Дизайн интерьера»
Квалификация 4S02120103 - «Дизайнер интерьера»

Срок обучения
На базе 9 класса - 2 года и 10 месяцев
На базе 11 класса - 1 год и 10 месяцев