Мамандық 07321200 - «Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану»
Біліктілігі 4S07321202 - «Газ объектілері құрал-жабдыгын пайдалану технигі»

Оқу мерзімі
9 сынып негізінде-2 жыл және 10 ай
11 сынып негізінде-1 жыл және 10 ай

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Специальность 07321200 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
Квалификация 4S07321202 - «Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов »

Срок обучения
На базе 9 класса - 2 года и 10 месяцев
На базе 11 класса - 1 год и 10 месяцев